نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان واعضای هیات علمی تحت پوشش بیمه عمر و حوادث گروهی قرار گرفتند

کارکنان واعضای هیات علمی تحت پوشش بیمه عمر و حوادث گروهی قرار گرفتند


کارکنان واعضای هیات علمی تحت پوشش بیمه عمر و حوادث گروهی قرار گرفتند

کارکنان واعضای هیات علمی تحت پوشش بیمه عمر و حوادث گروهی قرار گرفتند. این بیمه از تاریخ15 اسفند 97  برای همه کارکنان واعضای هیات علمی برقرار شده است.

معاونت اداری و مالی در تلاش است در سال های آتی نیز این طرح را برای همه کارکنان واعضای هیات علمی ادامه دهد.