نمایشگر یک مطلب

شما می‌توانید بصورت مستقیم با دانشگاه کوثر در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق تلفن و ایمیل به شرح ذیل اقدام نمایید.

کد بجنورد: ۰۵۸

تلفن های تماس حوزه های معاونت اداری و مالی :

05831220000

مدیر اموراداری وپشتیبانی:  داخلی 4100                                                             

رییس اداره کارگزینی ،رفاه ، بیمه و بازنشستگی: داخلی 4200                                    

رئیس اداره دبیرخانه: داخلی4300                                                                      

رییس اداره تدارکات وپشتیبانی: داخلی 4500

کارپردازی:    05832413815  -    داخلی119

مدیر امور مالی: 32413815 -  داخلی 125

رئیس اداره اعتبارات و اسناد:  32413815 -  داخلی 130

کارشناسان حسابداری: 32413815- داخلی 131-122 - 123

کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸

Email:info@kub.ac.ir

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد،جاده ارکان- بعد از بیمارستان امام حسن (ع)- دانشگاه کوثر بجنورد