نمایشگر یک مطلب

شما می‌توانید بصورت مستقیم با دانشگاه کوثر در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق تلفن و ایمیل به شرح ذیل اقدام نمایید.

کد بجنورد: ۰۵۸

تلفن های تماس معاونت اداری و مالی :

32413815  و  33-32413830

مدیر اموراداری وپشتیبانی:  داخلی 120

رییس اداره کارگزینی ،رفاه ، بیمه و بازنشستگی: داخلی 129

رئیس اداره دبیرخانه: داخلی131

رییس اداره تدارکات وپشتیبانی: داخلی 112

کارپردازی: داخلی119

فکس: 32262493

کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸

Email:info@kub.ac.ir

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، بلوار استقلال شمالی، کوچه شهید ایزدخواه