امور مالی مجموعه ای است از واقعیت ها, اصول و تئوری هائی که با تامین و بکارگیری منابع مالی توسط افراد و واحـدهای مختلف ارتباط دارد .

مدیریت امور مالی مربوط به سیاست های مالیاتی ، هزینه ها ، بودجه بندی ها ، بودجه سازی ها و بدهی ها و نحوه محاسبات آنها می شود و نحوه پرداخت خدمات مالی به مردم ، نظارت و تخصیص منابع و بودجه ، توزیع درآمد و تثبیت کردن وضعیت اقتصادی ، جلوگیری از ایجاد هزینه های اضافه و در نتیجه شکست در بازار از وظایف  مدیریت امور مالی  به حساب می آید.