×

فهرست وبگاه‌های دانشگاه

 

 

نام و نام خانوادگی: امید ایزانلو

سمت: معاون اداری و مالی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: ادبیات عرب

شماره تماس: 05831220000  داخلی: 4400

- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ان.

- تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.

- ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.

- نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن‌ها.

- همکاری با سایر معاونت‌ها جهت اجرای برنامه‌های دانشگاه.

- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی و تشکیلات دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط.

- رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش‌های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه.

- نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیأت امناء ذی‌ربط.

- تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت‌ها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین رهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب.

- نظارت بر انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات موجود.

- تشکیل کمیته تدوین روش‌های اجرایی به منظور بهینه‌سازی سامانه تعاملات بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت‌های دانشگاه.

- استقرار فرایند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش‌های مختلف دانشگاه.

- تدوین روش‌های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به‌منظور حفظ و نگهداری از سرمایه‌های ملی دانشگاه.

- نظارت بر فعالیت‌های بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه.

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.