معرفی مدیر مالی

 

 

 

مطهره یعقوبی‌نژاد

         مدیر امور مالی            

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

رشته تحصیلی: حسابداری

شماره تماس:05832413830  داخلی 125

 

شرح وظایف

- انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات

- دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه

- تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در مواقع مختلف دریافت‌ها، پرداخت‌ها، اعتبارات و تعهدات ، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم برای مقامات ذیربط

- رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات

- همکاری در تهیه وتدوین  بودجه جاری و عمرانی دانشگاه.

- نظارت بر نگهداری و تنظیم اسناد مالی.

- رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی.

- نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن.

- اعمال نظارت بر حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات  مربوط به  آئین‌نامه‌های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها.

- تهیه و تنظیم گزارشات عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری و مالی.

- تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت بر آنها.

- انجام سایر امور محولیه از سوی مقام مافوق.