نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی همکاران مدیریت

معرفی همکاران مدیریت


 

 

رضا علیزاده

 مدیر امور اداری و پشتیبانی

شماره تماس مستقیم: 32253703-058

شماره تماس داخلی: 110

 

    لیلی الهیان کیکانلو                                                                    یاسر جاویدی نسب                                             زکیه کرامتی

سرپرست اداره کارگزینی، رفاه، بیمه و بازنشستگی                         سرپرست اداره تدارکات                                             سرپرست اداره دبیرخانه

شماره تماس: 0582411722 - داخلی 108                               شماره تماس:0582262862-داخلی  144                       شماره تماس: 02582262860

 

         گلثومه نظری                                                                                   محمد صادق فیروزه

کارشناس امور اداری                                                                               کارپرداز

  شماره تماس:0582411722 -داخلی 109                                         شماره تماس:0582411722- داخلی 112