نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرپرست اداره دبیرخانه

سرپرست اداره دبیرخانه


زکیه کرامتی

سرپرست اداره دبیرخانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر

شماره تماس: 05832262860 داخلی 117

 • شرح وظایف
 • دریافت کلیه نامه‌ها و مکاتبات رسمی ارسالی به دانشگاه از طرق erp، پست و فکس.
 • ثبت نامه‌ها و مکاتبات دریافتی، در سامانه اتوماسیون دانشگاهی.
 • ارسال مکاتبات دریافتی، از طریق سامانه اتوماسیون برای مخاطبین نامه‌ها و مسئولین محترم دانشگاه.
 • ثبت مکاتبات رسمی درون و برون دانشگاهی با استفاده از سامانه اتوماسیون.
 •  ارسال مکاتبات رسمی درون و برون دانشگاهی با استفاده از سامانه اتوماسیون erp، پست، فکس و ایمیل.
 •  بایگانی نامه‌های ارسالی به دانشگاه از طریق erp به صورت فایل نرم در دبیرخانه مرکزی دانشگاه.
 • بایگانی نامه‌های ارسالی به دانشگاه از طریق فکس و پست به صورت فیزیکی در دبیرخانه مرکزی دانشگاه.
 • دریافت اسناد و مدارک مناقصه‌ها و مزاید‌ه‌ها.
 • تهیه سربرگ‌های نامه‌نگاری مورد نیاز دانشگاه جهت نصب در سامانه اتوماسیون دانشگاهی برای استفاده کلیه اعضای محترم هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه.
 • انجام ساير امور محوله از طرف مديريت محترم امور اداري و پشتیبانی دانشگاه.