نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مناقصه واگذاری نیروهای پشتیبانی و خدماتی

برگزاری مناقصه واگذاری نیروهای پشتیبانی و خدماتی


برگزاری مناقصه واگذاری نیروهای پشتیبانی و خدماتی

مناقصه واگذاری نیروهای پشتیبانی و خدماتی برگزار شد.

 این مناقصه برای انجام امور خدماتی،پشتیبانی ساختمان‌های آموزشی، اداری، فرهنگی، ورزشی و آزمایشگاههای و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارشد .بعد از بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی وبررسی توسط کمیته فنی و بازرگانی و نشست کمیسیون معاملات و مناقصات دانشگاه شرکت کولاک گام به قوا برنده مناقصه اعلام شد.

به طور منظم کارکرد نیروهای حجمی شرکت مورد بررسی قرار میگیرد.