نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای امور خدماتی و پشتیبانی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) در سال ۱۴۰۰

آگهی مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای امور خدماتی و پشتیبانی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) در سال ۱۴۰۰


دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) در نظر دارد برای انجام امور خدماتی- پشتیبانی ساختمان‌های آموزشی، اداری، فرهنگی، ورزشی و آزمایشگاه‌های خود مناقصه عمومی به شماره ۲۰۰۰۰۰۴۸۶۸۰۰۰۰۰۱  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • متقاضیان می بایست مبلغ ۴,۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل چهارصد و نود میلیون تومان به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و یا فیش وجه واریزی به حساب سپرده بنام دانشگاه کوثر(ویژه خواهران) به شماره حساب ۴۰۰۱۰۹۶۵۰۶۳۷۷۵۸۸ و شماره شبا ir۹۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۹۶۵۰۶۳۷۷۵۸۸ نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به میزان ۱۰ درصد مبلغ برآورد قرارداد واریز و در پاکت الف قرار داده و تحویل دبیرخانه مرکزی دانشگاه نماید.
  1.  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
  2. مهلت دریافت اسناد از سامانه: از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۹:۰۰
  3. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۵:۳۰
  4. تاریخ بازگشایی پاکت‌ها: روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ در محل دفتر معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)
  5. رشته و رتبه مورد نیاز: گواهی صلاحیت معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی در رشته خدمات و پشتیبانی
  • قیمت اسناد مناقصه: مبلغ ۱,۰۰۰.۰۰۰ ریال که باید به شماره حساب ۴۰۰۱۰۹۶۵۰۳۰۲۲۶۸۲ و شماره شبا ir۷۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۹۶۵۰۳۰۲۲۶۸۲ به نام رابط تمرکز درآمد اختصاصی متفرقه دانشگاه کوثر نزد بانک مرکزی واریز و فیش آن را به دبیرخانه مرکزی دانشگاه قبل از بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی تحویل نماید. (قبل از پرداخت، اخذ شماره شناسه از کارشناس مسئول محترم امور مالی دانشگاه آقای ابوالفضل شعبانی به شماره تماس  ۰۹۱۵۰۸۷۵۶۸۸ ضروری است).
  1. مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه مرکزی دانشگاه: تا پایان وقت اداری (۱۳:۳۰) روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ خواهد بود و به اسناد تحویل شده پس از اتمام ساعت اداری موعد مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  2. هنگام عقد قرارداد مبلغ ۱۰% کل قیمت پیشنهادی جهت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب سپرده دانشگاه دریافت و پس از ارائه مفاصا‌حساب از مراجع ذی‌صلاح و اعلام رضایت ناظر دانشگاه، مسترد خواهد شد.
  3.  آدرس دبیرخانه مرکزی دانشگاه کوثر(ویژه خواهران): بجنورد- خیابان استقلال شمالی- کوچه شهید ایزدخواه- ساختمان اداری دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)  شماره تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۲۴۱۳۸۳۰  داخلی ۱۳۱

 

- دانشگاه کوثر مجاز است در چهارچوب ضوابط و با عنایت به صرفه و صلاح خود هر یک از پیشنهادها را قبول و یا رد کند.

- هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه است.