نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی همکاران مدیریت

معرفی همکاران مدیریت


 

 

محمد محتشمی کیا

 مدیر امور اداری و پشتیبانی

شماره تماس مستقیم: 31224100-058

شماره تماس داخلی: 4100

 

   زکیه کرامتی                                                                   حسین نودهی                                           الهه سادات ربانی

سرپرست اداره کارگزینی، رفاه، بیمه و بازنشستگی                         سرپرست اداره تدارکات                                 سرپرست اداره دبیرخانه

شماره تماس: 05831224200 - داخلی 4200                                                                            شماره تماس: 0583122

 

         گلثومه نظری                                                                                   رضا کاظمی

کارشناس امور اداری                                                                               کارپرداز

  شماره تماس:05831224242- داخلی 4242                                     شماره تماس:0582411722- داخلی 112