نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رئیس اداره دبیرخانه

رئیس اداره دبیرخانه


 

 

الهه سادات ربانی

رئیس اداره دبیرخانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:ریاضی کاربردی

شماره تماس: 05831224300 داخلی 4300

شرح وظایف :

  • دریافت کلیه نامه‌ها و مکاتبات رسمی ارسالی به دانشگاه از طرق erp، پست و فکس.
  • ثبت نامه‌ها و مکاتبات دریافتی، در سامانه اتوماسیون دانشگاهی.
  • ارسال مکاتبات دریافتی، از طریق سامانه اتوماسیون برای مخاطبین نامه‌ها و مسئولین محترم دانشگاه.
  • ثبت مکاتبات رسمی درون و برون دانشگاهی با استفاده از سامانه اتوماسیون.
  •  ارسال مکاتبات رسمی درون و برون دانشگاهی با استفاده از سامانه اتوماسیون erp، پست، فکس و ایمیل.
  •  بایگانی نامه‌های ارسالی به دانشگاه از طریق erp به صورت فایل نرم در دبیرخانه مرکزی دانشگاه.
  • بایگانی نامه‌های ارسالی به دانشگاه از طریق فکس و پست به صورت فیزیکی در دبیرخانه مرکزی دانشگاه.
  • دریافت اسناد و مدارک مناقصه‌ها و مزاید‌ه‌ها.
  • تهیه سربرگ‌های نامه‌نگاری مورد نیاز دانشگاه جهت نصب در سامانه اتوماسیون دانشگاهی برای استفاده کلیه اعضای محترم هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه.
  • انجام سایر امور محوله از طرف مدیریت محترم امور اداری و پشتیبانی دانشگاه.