نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برقراری سختی کار کارکنان واعضای هیات علمی

برقراری سختی کار کارکنان واعضای هیات علمی


سختی کار کارکنان واعضای هیات علمی دانشگاه کوثر برقرار شد

سختی کار اعضای هیات علمی دانشگاه از تاریخ 12 اسفند سال گذشته در احکام پرسنلی کارمندان درج شده است.

همچنین سختی کار کارکنان نیز از تاریخ 29 بهمن سال 97 در حکم پرسنلی کارمندان درج شده است.

 سختی کار در کارگروه تعیین درصد سختی شرایط محیط کار تعیین شده است و در اعضای هیات علمی سختی کار بر اساس عضو گروه و پست سازمانی تعیین شده است و در کارکنان بر اساس پست اجرایی و عنوان شغلی موارد مصوب شده است.

همچنین سختی کارها در احکام جدید کارمندان دانشگاه اعمال شده است وهمه کارکنان واعضای هیات علمی براساس جایگاه وضرایب سختی کار خود را دریافت می کنند.