نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه

انتصاب سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه


انتصاب سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه

جناب آقای دکتر ابراهیم کنعانی عضو هیأت علمی و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه به سمت سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه انتصاب گردید.